EN CH

Customization

Customization

Province
 • Heilongjiang
 • Jilin
 • Liaoning
 • Hebei
 • Shandong
 • Jiangsu
 • Zhejiang
 • Anhui
 • Henan
 • Shanxi
 • Shanxi
 • Gansu
 • Hubei
 • Jiangxi
 • Fujian
 • Hunan
 • Guizhou
 • Sichuan
 • Yunnan
 • Qinghai
 • Hainan
 • Shanghai
 • Chongqing
 • Tianjin
 • Beijing
 • Inner Mongol
 • Guangxi
 • Sinkiang
 • Tibet
 • Guangdong
 • Ningxia
 • Hong Kong
 • Taiwan
 • Macau

Leo ( Heilongjiang )

 • Service Areas:North & Northeast China——Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia
 • Phone:15604017771
 • Email:leo@qpopstar.com

Leo ( Jilin )

 • Service Areas:North & Northeast China——Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia
 • Phone:15604017771
 • Email:leo@qpopstar.com

Leo ( Liaoning )

 • Service Areas:North & Northeast China——Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia
 • Phone:15604017771
 • Email:leo@qpopstar.com

Mandy ( Hebei )

 • Service Areas:Hebei, Beijing, Tianjin
 • Phone:15001176899
 • Email:mandy@qpopstar.com

Allen ( Shandong )

 • Service Areas:East & South China——Shandong, Shanxi, Henan, Jiangsu
 • Phone:13816100813
 • Email:allen@qpopstar.com

Allen ( Jiangsu )

 • Service Areas:East & South China——Shandong, Shanxi, Henan, Jiangsu
 • Phone:13816100813
 • Email:allen@qpopstar.com

Tom ( Zhejiang )

 • Service Areas:East China——Hebei, Hunan, Zhejiang
 • Phone:15901977752
 • Email:tom@qpopstar.com

Fiona ( Anhui )

 • Service Areas:East China——Anhui
 • Phone:15900634194
 • Email:fiona@qpopstar.com

Allen ( Henan )

 • Service Areas:East & South China——Shandong, Shanxi, Henan, Jiangsu
 • Phone:13816100813
 • Email:allen@qpopstar.com

Allen ( Shanxi )

 • Service Areas:East & South China——Shandong, Shanxi, Henan, Jiangsu
 • Phone:13816100813
 • Email:allen@qpopstar.com

Milo ( Shanxi )

 • Service Areas:Northwest & Southwest China——Guangxi, Yunnan, Qinghai, Shanxi, Gansu, Xinjiang, Sichuan, Chongqing
 • Phone:13524196319
 • Email:milo@qpopstar.com

Milo ( Gansu )

 • Service Areas:Northwest & Southwest China——Guangxi, Yunnan, Qinghai, Shanxi, Gansu, Xinjiang, Sichuan, Chongqing
 • Phone:13524196319
 • Email:milo@qpopstar.com

Allen ( Hubei )

 • Service Areas:East China——Hebei, Hunan, Zhejiang
 • Phone:13816100813
 • Email:allen@qpopstar.com

Amy ( Jiangxi )

 • Service Areas:Jiangxi, Guangdong, Hainan
 • Phone:18030172656
 • Email:amy@qpopstar.com

Ryan ( Fujian )

 • Service Areas:Whole country
 • Phone:13636360548
 • Email:ryan@qpopstar.com

Fiona ( Hunan )

 • Service Areas:East China——Hebei, Hunan, Zhejiang
 • Phone:159000634194
 • Email:fiona@qpopstar.com

Ryan ( Guizhou )

 • Service Areas:Whole country
 • Phone:13636360548
 • Email:ryan@qpopstar.com

Milo ( Sichuan )

 • Service Areas:Northwest & Southwest China——Guangxi, Yunnan, Qinghai, Shanxi, Gansu, Xinjiang, Sichuan, Chongqing
 • Phone:13524196319
 • Email:milo@qpopstar.com

Milo ( Yunnan )

 • Service Areas:Northwest & Southwest China——Guangxi, Yunnan, Qinghai, Shanxi, Gansu, Xinjiang, Sichuan, Chongqing
 • Phone:13524196319
 • Email:milo@qpopstar.com

Milo ( Qinghai )

 • Service Areas:Northwest & Southwest China——Guangxi, Yunnan, Qinghai, Shanxi, Gansu, Xinjiang, Sichuan, Chongqing
 • Phone:13524196319
 • Email:milo@qpopstar.com

Amy ( Hainan )

 • Service Areas:Jiangxi, Guangdong, Hainan
 • Phone:18030172656
 • Email:amy@qpopstar.com

Tom ( Shanghai )

 • Service Areas:East China——Shanghai
 • Phone:15901977752
 • Email:tom@qpopstar.com

Milo ( Chongqing )

 • Service Areas:Northwest & Southwest China——Guangxi, Yunnan, Qinghai, Shanxi, Gansu, Xinjiang, Sichuan, Chongqing
 • Phone:13524196319
 • Email:milo@qpopstar.com

Mandy ( Tianjin )

 • Service Areas:Hebei, Beijing, Tianjin
 • Phone:15001176899
 • Email:mandy@qpopstar.com

Mandy ( Beijing )

 • Service Areas:Hebei, Beijing, Tianjin
 • Phone:15001176899
 • Email:mandy@qpopstar.com

Leo ( Inner Mongol )

 • Service Areas:North & Northeast China——Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia
 • Phone:15604017771
 • Email:leo@qpopstar.com

Milo ( Guangxi )

 • Service Areas:Northwest & Southwest China——Guangxi, Yunnan, Qinghai, Shanxi, Gansu, Xinjiang, Sichuan, Chongqing
 • Phone:13524196319
 • Email:milo@qpopstar.com

Milo ( Sinkiang )

 • Service Areas:Northwest & Southwest China——Guangxi, Yunnan, Qinghai, Shanxi, Gansu, Xinjiang, Sichuan, Chongqing
 • Phone:13524196319
 • Email:milo@qpopstar.com

Ryan ( Tibet )

 • Service Areas:Whole country
 • Phone:13636360548
 • Email:ryan@qpopstar.com

Amy ( Guangdong )

 • Service Areas:Jiangxi, Guangdong, Hainan
 • Phone:18030172656
 • Email:amy@qpopstar.com

Ryan ( Ningxia )

 • Service Areas:Whole country
 • Phone:13636360548
 • Email:ryan@qpopstar.com

Ryan ( Hong Kong )

 • Service Areas:Whole country
 • Phone:13636360548
 • Email:ryan@qpopstar.com

Ryan ( Taiwan )

 • Service Areas:Whole country
 • Phone:13636360548
 • Email:ryan@qpopstar.com

Ryan ( Macau )

 • Service Areas:Whole country
 • Phone:13636360548
 • Email:ryan@qpopstar.com

Subscriptions

Subscribe us to receive our latest news!